ZROZENÍ POSVÁTNÉ UNIE
Vítejte u zprávy, kterou jsem slíbila minulý týden, v které se budeme zabývat vizí, ctěním a cítěním skutečných principů příběhu Stvoření jako Božských Ženských a Božských Mužských bytostí - Královskou nebo Osvícenou verzí pravé Lásky. Jak jsou tyto protějšky nyní vytvářeny ve fyzickém světě z vyššího úhlu Stvoření.


Existují určité spouštěcí body, které jste pravděpodobně také zažili ve svém životě, kdy se ve vašem Vědomí objeví vize. Jednou z vizí v kontextu asociace s Posvátnou Unií, která se nyní rodí, vyvstala otázka: „Kdo je ochoten sloužit Královně?“


Když zmiňuji slovo Královna, nemám na mysli vládnoucí archetyp, ale konečné dosažení Ženského Královského principu, což je princip Ženského Krista, který se rodí z archetypu Císařovny. To je také Gloria Magenta, Dárce Života. Taková cesta není samozřejmostí, ale musí být vybrána a musí být dosažena. Takže proč tato otázka?


Jestliže sledujete moji Světelnou práci Průkopníka Vzestupu, víte, že byly popisovány různé záchranné mise, které existovaly a které byly přepisovány díky Službě Královny, která slouží Bohu. Položila otázku: Kdo je ochoten sloužit Královně? Kdo je dostatečně odvážný a loajální, aby sloužit Královně?


Přihlásil se jeden jediný muž a prohlásil: “Já slibuji. Budu sloužit Královně.“ Ve svém prohlášení byl velmi odvážný. Královna se na něj podívala a řekla všem přítomným: „Podívejte jen jeden muž se přihlásil. Jen jeden je odvážný? Jen jeden ctí tuto cestu?“ Muž, který se přihlásil dobrovolně, stál tiše vzadu. Ostatní se sebevědomě pyšnili a překřikovali jeden druhého: „Já, já, já budu sloužit.“


Podívala na ty, kteří byli v první řadě a prohlásila: „Vás si nevyberu, jste příliš vychloubační a pyšní.“ Pak se podívala se na modrookého muže, ale cítila z něj, že pochybuje. „Co když ji zklamu? Co když neuspěji, aby byl Božský plán splněn?“


Královna se naladila na jeho energetické pole a energetické pole všech ostatních a řekla:“ Dobře, tebe jsem si vybrala.“ Muž vstal, přistoupil ke Královně a dali si navzájem slib. Vzala ho a ukázala mu nový obzor a řekla: “Podívej, sloužíme tomuto Světlu, které vychází jako Nový Úsvit.“ Muž se otočil na Královnu, s úžasem se na ni podíval a v tu chvíli uviděl její všemohoucnost a obětavost, s kterou byla oddaná Novému Úsvitu, novému Božskému Plánu. Kdo se zamiluje do takové mise, je jí plně oddán.


Muž v tu chvíli věděl, že k ní patří. Zamiloval se do ní. Políbili se. Polibkem si vyměnili kouzlo a ona pak ve svých krásných šatech odkráčela po schodišti do jejího chrámu. Muž jí následoval do jejích komnat, kde spojili Posvátný vztah, kterému se říká Hieros Gamos, kde Láska slouží Božskému Plánu. Jejich esence se alchymisticky propojily a smísily, staly se Jedním.


Druhý den se Královna podívala ven na obzor zářivého Úsvitu a cítila, že jeho Láska zeslábla pochybnostmi, že ona je tak mocná a silná. Má strach, že ho taková síla může pohltit? Je on také takový silný a věrný válečník, kterým je pravá žena? Kdyby se nechal pohltit těmito pochybnostmi, ztratil by svoji suverenitu. Ale pak si uvědomil, že je do ní opravdu zamilovaný. Že to není posedlost, která by ho mohla dovést k pádu, protože mužské a ženské energie se vzájemně ovlivňují a také ztrácí, pokud není dobře chápán tento původní Božský design, který známe jako souhru Svaté Matky a Svatého Otce. Což je vzájemně závislý vztah nikoliv vztah založený na závislosti.


Muž si to uvědomil: „Ano, rozumím tomu, že teď jsem spoluzávislý, a potřebuji, aby Královna byla sama sebou. Aby byla spojena se svou esencí.“ Jak víme, žena má schopnost vytvářet padlé mužské aspekty, jestliže není sama sebou. Muž se potřebuje zamilovat do ženy, která je sama sebou, aby byla taková, jaká je, skutečná Královská Žena s nevyššími principy Královny. Žena, která je oddaná a odevzdaná Ženskému Principu a procesu Stvoření, protože skrze ni je tvořen ŽIVOT. Každým okamžikem potřebuje cítit svoji svobodu, i když byla nyní vzájemná spoluzávislost byla vytvořena. Žena potřebuje cítit svobodu a spoluvytvářet s mužem.


V současných vztazích vidíme tolik pádu, kdy se muž zamiluje a žena ztratí svobodu. Žena potřebuje být svým vlastním Zdrojem spojená se Zdrojem a to musí být ctěno. Muž se pak nachází v prostoru Lásky, kde může růst a kde oba dávají Život do pořádku.


Ale muž v tomto příběhu byl poslán zpět, protože stále ještě hraje nějaké falešné masky, a tak mu Královna řekla:“ Vrať se zpět, až budeš sám sebou, svým pravým Já, přijď za mnou.“


Na Božské sjednocení Posvátné Unie proto existuje hodně čekání. Muž se může vrátit zpět ke Královně, pokud si uvědomí, že je Světlo a že Světlo žije pouze v pravdě. Nový Úsvit je vycházející Slunce a Slunce, jak víme, symbolizuje mužský princip. Slunce je pravda probuzeného mužského principu. Mužský Král.


Všechny ženy, které jsou opravdu skutečným Ženským principem, rodí samy sebe. Jsou sebezrozené. Muž jako Král se rodí prostřednictvím Královny. V New Age a naší nové moderní spiritualitě, která zde vládne, se ukazuje pokřivený obraz, a také v náboženství, kde je hlásáno, že žena byla vytvořena z žebra muže. To je falešný příběh, v němž se odehrálo zničení DNA.


Princip Mužské a Ženské Unie je úplně jiný příběh. Muž se musí vrátit ke svému pravému Já, aby se cítil dobře a byl znovu uvítán u Královny. Aby s ní mohl společně vytvořit Hieros Gamos. Královna poslala muže pryč proto, aby se mohl vrátit zpět k Novému Úsvitu, protože jen takového muže žena potřebuje. Mužský princip, který je v pořádku, který stojí ve svém pravém právu cti a sounáležitosti. Což je na Zemi velmi nepochopeno.


Gloria Magenta je korunní klenot, protože uvnitř jí je hluboká Láska. Kdo je v její přítomnosti, je poctěn. Jak pochopit Andělskou Královskou Lásku? Prostřednictvím takového ztělesnění.


Vztahy se staly závislým otroctvím spíš než skutečným vztahem, kde jsou dvě bytosti vyjadřující opravdovou Lásku, Osvícenou Lásku a mohou stát před Bohem a sloužit mu, celému Stvoření a sami sobě. Když jsou oba osvobozeni a svobodní. Muž stejně jako žena, musí oceňovat Život. Ctít ženu, ctít její oddanost. Ne vlastnit ji a mít ji. Muž byl tedy poslán zpět, protože se musí vrátit ke svému pravému Já, aby společně mohli v rovnosti spoluvytvářet. Žena dává život, žena je Dárce Života. Žena je dárkyně principů Života. Rodí ŽIVOT. Muž ji potřebuje, aby cítil její esenci v lůně, a potřebuje se přesunout do nezávislého života. Tento ženský princip mám uvnitř sebe od narození, a proto moje vztahy byly vždy problematické. Musela jsem si uvědomit, že Královna čeká na návrat Krále, který zbožňuje ženský aspekt, ale nepřizpůsobuje se a nevlastní ji jako své právo.


Mnozí si mohou myslet: “Ach, jací šťastlivci!“ Ale žena musí vědět, kdo opravdu je, pokud je Ženským Kristem. Musí být trpělivá a ochotná čekat na muže, který se vrátí se svým pravým a osvobozeným Já. Mužská energie byla na Zemi velmi dlouho zkreslena kvůli střetům se ženou.


Posvátná Unie jsou dvě bytosti, kde není zažívána žádná karma, kde jsou oba plně osvobozeni. Bez ohledu na rozdílnost mise každého z nich, jsou oba služebníky Božími. Slouží ŽIVOTU, aby přinesli více vitality a esenci bohatého života. Muž je čisté vyzařující Světlo, čistá životní síla s různým potenciálem.


Muž a žena jsou spoluzávislí, není to: „Jednou jsem s tebou a jednou sám bez tebe. Jsem uvnitř a pak jsem mimo. Cítím to, necítím to.“


Jen ti na cestě Posvátné Unie pochopí význam a důležitost vztahu, kde je každý svobodný a suverénní. Narodili jsme se na Zemi, abychom spoluvytvářeli Kosmickou Unii s ostatním životem ve Vesmíru, nejen žili individualizované životy. Na Zemi není snadné vytvořit tantrický vztah natož ho kultivovat a ztělesnit. Může trvat

delší čas dovést někoho k Osvícení.


Potřebujeme dát mužům čas na sublimaci neboli přeměnu z tuhé látky na jemnější. Někteří muži jsou zaseknutí ve svém utrpení v jejich namáhavém procesu, který si však sama jejich duše zvolila. Na povrchu to vypadá, že trpí, že se nedostali dovnitř, že uvízli v Matrixu, že opakují karmické cykly dokola. Avšak na určité úrovni je jejich duše již vysvobozena, protože již obdržela šablonu Osvícení, je to již pocit, že je s nimi. Pravděpodobně neví, jak dát tento druh Lásky do slov, protože je to velmi hluboké. Stávají se žáky Osvícené cesty a milované pravdy. Domnívají se, že služba je obětní nemoc, že je to nudné a těžké. Těžký úkol a zodpovědnost. Záleží, kde jste na své cestě. Je to také krásná a hravá cesta, kde se muž a žena vidí jako spolutvůrci Stvoření. Dvě zkoumající děti ve skutečné Rajské Zahradě.


Praví muži se vychovávají tak, že slouží pravému Ženskému Kristu. Musí existovat úplné odevzdání, kde jsou pokořeni Bohem. Jejich esence musí být hravá a čistá. Mnoho mužů se bojí zamilovat, protože si myslí, že ztratí svoji pravou identitu, když plně splynou s někým, kdo si je tak dobře vědom sám sebe jako Královny, svého Královského Ženského Principu, jak známe z příběhu Isis, která prostřednictvím své Lásky a své kultivace vrací Osirise zpět do života, pomocí svého daru, protože je Dárce Života a tak Život znovu sestavuje. To, co bylo rozebráno, se opět stává integrovaným a celistvým a prostřednictvím ženského porodního kanálu se obnovuje mužství. Což je skutečně pravda, mužství bylo tak zraněno, protože jeho ego bylo indoktrinováno a vtištěno do něj společenského očekávání jaký by měl být a jak by měl vypadat vztah mezi mužem a ženou. Muž tomu nerozumí, takže musí zahodit všechna očekávání co je to vztah a co je to závazek.


Jeho oči musí věřit a obrátit svůj život k Bohu, protože každý, kdo chce zažít toto nádherné spojení, musí projít Zlatým obloukem do Posvátné Lásky a tantrické kultivace života a posvátné Lásky mezi těmito dvěma krásnými bytostmi. Muž musí nejprve dojít k úplnému osvobození, musí projít bránou osvobození uvnitř sebe. Proto nyní byli muži posláni zpět.


Muž se musí vrátit ke svému osvobození, protože je tak zraněný. Mnoho mužů bylo ženami zraněno, odmítnuto a odstrkováno: “Ty mě nikdy nepřijímáš.“ Kdyby muž opustil svá zranění, viděl by, že žena potřebuje nejprve přijmout sebe sama a pak mužskou roli jen přijmout a přijmout, že oba budou jednou schopni pít z jednoho šálku Života a poznat slávu Boha v rámci toho, co Posvátná Unie jako posvátné spojení je. Musí opustit všechny temné systémy víry, projektování a únosy temné projekce na ženu, protože si myslí, jak by měl vztah vypadat. Mnoho lidí žije v závislých vztazích, že takoví prostě jsou, takže vlastně žijí v právu.


Jakmile muž začne proces probuzení, okamžitě se vypnou všechny tyto filtry a pak mu jsou ukázány jako zkreslení. Muži žijí často v přesvědčení, že musí uniknout z reality, kde se musí bát nebo se snažit uniknout nebo se pohnout jinam. Ale dokud jste plně neosvobodili sami sebe a nevyléčili se úplně, budete procházet jedním vězením do druhého a dalšího. Toto vězení má velmi rafinovanou podobu, a není lehké to poznat.


Pokud jsme dostatečně odvážní, abychom byli svědky toho, co je skutečně osvobozený stav, který jsem musela projít a poznat, teprve pak je možné vstoupit do Posvátné Unie. Musela jsem být velmi odvážná a zcela se odevzdat Bohu. Procházela jsem zasvěcení za zasvěceními a vyššími volbami dělala změny potřebné pro osvobození. Součástí procesu je kultivace životní síly. Proč tedy popisuji svoji osobní cestu Vzestupu, jak vzestoupit, zatímco mnozí očekávají informace o Vzestupu jako nějaký vnější nebeský zásah? Popisuji svoji pravdu jako to dělal Ježíš Kristus.


Světelná rodina mi neustále říkala, že musím dojít k úplnému osvobození, nikoli jen k 90 %. „Ne, že budeš jen Galaktická Královna, ale musíš plně ztělesnit Královnu na Zemi. Protože to je pomoc pro Zemi, pomoc, která otřásá Zemí. Tam, kde kráčíš, se věci začnou dít a projevovat.“


Gloria Magenta se začala otevírat postupně této mocné Ženské síle, která je Dárcem Života. K tomu se dostala postupně a poznávala svojí sílu. Vrátit se k původní Zdrojové šabloně bylo velmi obtížné, kvůli všem těm přestupkům. Posvátná Unie je dokončena v momentě, kdy se může přesunout do 3D, stát se fyzickou, což ovlivňuje 3D realitu. Proto neustále procházím kultivací své životní síly a reaktivací. Je to úplné přijetí sebe jako Ženského Krista, kým ve skutečnosti jsem. Nejvyšším aspektem Dárce Života.


To je krásné téma, které jsem vám chtěla předat. Nechám vás nyní s těmito slovy. Později půjdeme ještě hlouběji do porozumění Posvátné Unie. Stále kultivuji svoji fyzickou sílu dlouhými procházkami a pohybem venku. Tato důležitá zpráva pro ženy je, buďte trpělivé s čekáním na skutečného Krále, který není v zářící zbroji, protože ženy očekávají zachránce. Jestliže jste Královna, potřebujete Krále. Musíte se oba shodovat a být plně soběstační. Ale soběstačnost chápejte správně, protože New Age hlásá, že žena potřebuje být finančně nezávislá a finančně moudrá. O to nejde. Jde o vzájemné spoluproudění obou energií, kde si Královna uvědomuje, ze potřebuje Krále, který z ní nedělá nic menšího a slabšího, než je on, aby si ona udržela svůj život. Abyste jako Královna porodila nový Život, potřebujete Krále, abyste oba společně porodili nový Život správně, aby se mohlo zrodit ztělesnění Hieros Gamos. K tomu zcela stačí dvě svobodné osvobozené bytosti.


Pokud se však nesejdou v tomto aspektu, nemohou si vzájemně pomáhat, uzdravit se a léčit. Samozřejmě tato role spočívá více na ženském pohlaví. Pravda je, že žena způsobila mnoho zranění, takže jí to muž vracel.


Současná fáze sjednocování může trvat déle, ale proces sublimace probíhá. Kdo bude mít poslední slovo, je náš všemohoucí Bůh, jedna jediná vláda v celém Stvoření, princip Života jen tím, že je. Ti, kteří jsme zde pro tento Božský účel, zažíváme tuto transformaci a transfiguraci této esence ve všech podobách. Budeme svědky, jak toho dosáhnout fyzicky. Tělo je váš domov. Postarejte se o svá krásná těla, protože tělo je nástroj pro sjednocení Posvátné Unie. Všechny vás moc miluji. Krásný pozdrav z mého přírodního prostoru.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta