SESTUP ELOHIM & NAROZENÍ ELOHIMSKÝCH DĚTÍ
Milovaní Společníci Vzestupu,


dovolte s velkou Láskou přivítat vás u slíbené epické ságy naší mise, kterou jsme prožívali jako vlastní lidskou zkušenost ztělesnění Elohim.


Tento obsah je jedním z nejdůležitějších za poslední dobu mého skromného sdílení zpráv a je rozdělen do více částí. Jsou to velmi důležité informace, protože jsme svědky toho, na čem opravdu záleží, když se probudíte k původnímu designu, základu Stvoření a principu Osvíceného Světla. Jak vytváří a proč je zde. Je to velmi důležité z pohledu průkopnické esence v každém novém cyklu Stvoření.


Součástí mise je narození Andělských dětí, Andělů Stvoření do fyzického těla, kteří re rozhodli projít tuto zkušenost, aby věděli a poznali, co se odehrává v zákulisí. Taková skupina těchto bytostí je zde, v jejich čele stojí ženská bytost Aurea. Všechno to začíná u Boha Stvořitele. Všechno ve Stvoření začíná u všemohoucího Boha.


Ti z nás tedy nejsme jen lidské bytosti, přinášíme původní šablonu Stvoření na tuto planetu. Všechny planety byly stvořeny pro různý druh života. My jsme tedy nositelé života zde na Zemi s vyhlídkou život obnovit, obnovit životní sílu a prosperitu, kterou všichni potřebujeme, abychom mohli tvořit život.


Tomu předchází a musí obsahovat integrační práci na úrovni sjednocení všech polarit, protože pouze to je cesta k Osvícenému Světlu. Zásady Stvoření budou součástí této ságy v další zprávě. Když odhalíte tuto skutečnost tvoření života, teprve pak můžete říct, že žijete svoji lidskou inkarnaci. Dokud si nevzpomenete zpět na svoji cestu směrem ke Stvořiteli, předchází tomu mnoho smrtí a mnoho znovuzrození. Jste Osvětlená Přítomnost, Galaktická přítomnost na Zemi nebo kdekoliv jinde ve Stvoření, kde právě jste.


Přišli jsme na Zemi jako náhrada za Luciferu, všemohoucí královnu, která se také koupala ve slávě Andělského tvoření, která však byla vybrána k pádu. O tomto pádu učilo v minulosti mnoho bytostí, o klesající dynamice a oddělování Temnoty.


Absolvovat trénink, kterým jsme prošli a který slouží k návratu do původní šablony Stvoření, je velmi náročné. Ale je to také grandiózní, integrovat všechny aspekty Temnoty, které se postupně odkrývaly, a které sloužily jako průlomové body ke Světlu a grandiózní výzkum také pro mě jako lidskou inkarnaci a ztělesnění Elohim. Padat a zkoumat velmi hluboko hluboké oblasti Stvoření. Bůh řekl: „Jděte a přiveďte ke mně zpět tolik lidí, kolik jen dokážete. Tolik, kolik si však vzpomene na vlastní Osvícenou šablonu a Trojici Života a vzpomínku na to, že slouží celému Stvoření, že vrací původní šablonu nebo semeno původního Života v této sféře zpět.“


To jsou Duše, které si začínají pamatovat a probouzet své vlastní Semeno ŽIVOTA, aby se tato cesta mohla přenášet z jednoho žáka na druhého. Také já jsem jedním z těchto žáků a asistentů. To jsou Duše, které byly připravené se probudit a které našly pro sebe někoho, kdo pracuje se svým portálem, kde se tato Duše postupně rodila, je ztělesněným aspektem plně ukotveným na Zemi.


Dlouho jsem tomu sama nerozuměla, jen jsem následovala Boží vedení. Ale celou dobu to byla mise se zavázanýma očima, kdy se mi mnoho lidských bytostí vysmívalo. Ale skutečný důvod a plán během minulých deseti let nebyly prozrazeny veřejně, protože, jak víme a jak jsem se přesvědčila, je zde mnoho temných jedinců… a v sázce bylo mnoho.


Veškerá práce se odehrávala v zákulisí a prohlášení znělo navrátit zázrak Života a velký sen na tuto planetu. Na tom se podílel obrovský tým Světelných bytosti, různé týmy Stvoření a Světelná inteligence včetně nás lidských bytostí, pracujících jednohlasně na jednom cíli. PŘINÉST SEMENO ŽIVOTA, TUTO ŠABLONU, NA ZEMI. Podle Božského plánu. Zkoumáme, čteme, dešifrujeme a směrujeme životní proudy. Tak Bůh pracuje skrze nás bytosti v lidském těle.


Součástí této několikadílné práce je vysvětlení mnoha aspektů Stvoření a mimo jiné také, kdo jsou Elohim. Nejprve bylo slovo a pak tělo. Co to znamená probudit se ke svému skutečnému principu, základnímu principu celého Stvoření? Byla jsem probuzena ke svému původu Elohim, ale sama sebe přivést plně zpět ke svému jménu v kontextu Stvoření, se mi nepodařilo plně, protože Temnota mě zahalila do šedého oblaku a držela mě v něm dlouho. Je to jméno, které bylo poprvé vysloveno, když vám Stvořitel vdechl život. Jako svrchovanému Bohu. Probouzíme se do poznaní své vlastní Rodiny Světla jako dítě Elohim, dítě Svaté Matky a Svatého Otce. Ti, z nás, kteří zde zdůrazňujeme tuto inteligenci, koexistujeme s mnoha dalšími sférami Stvoření.


Takže kdo jsou Elohim v kontextu Stvoření? V roce 2016 mi bylo vysvětleno, že Elohim jsou prvorozenými Bohy. Jako první bylo slovo a Bůh řekl TO JE MÉ SLOVO a teď ho vyslovte a předejte celému Stvoření.


Když vám Bůh vdechne život, když se do vás přesune životní síla, prvotní slovo vytvoří vaše tělo. Dech života znamená, že prostřednictvím dechu Ducha Svatého je do vás vdechnuta Boží síla jako konkrétnímu vybranému stvoření, které má své jméno. Každý Anděl má své jméno. Všechny vaše kódy leží ve vašem prvotním jménu, vámi zvoleném jménu. Není to jméno, které si duchovní lidé dávají, které jsme možná někdy slyšeli, dokud se neprobudíme na tuto úroveň paměti. Toto SLOVO se stalo JMÉNEM. Toto jméno se stalo zjevenou formou jako vlastní Božská suverenita, svrchovaná Božská bytost. Toto jméno se stalo formou svého vlastního tvoření v podobě Anděla. Každý Anděl je plně Osvícený s neposkvrněným designem života stvořeného ke tvoření. Bůh řekl: “Jděte a tvořte a toto tvoření přiveďte zpět do Stvoření. Plně je osviťte, vytvořte spirálu života v určitém cyklu a vraťte se zpět jako vlastní přirozenost sebe jako Boha.


Jako Anděl v současné době na Zemi, nemohu na takové úrovni plně tvořit, pouze skrze svou životní sílu, kterou neustále kultivuji, a tak tvořím. Musím si také odpočinout, dobít své síly a další životní sílu získávám, když tvořím, rodím něco nového.


Každý Elohim na se na každém začátku nového cyklu rozděluje do více forem. Z jednoho se stanou dva a vytváří další nové formy sebe sama. Na úrovni Elohim existují dvě bytosti, které jdou hluboko do sebe, do cyklu splynutí se sebou navzájem, kde se jejich energie zcela spojí, ponoří do sebe samých navzájem, a tak stvoří život. Na počátku bylo slovo a Bůh vdechl Andělu dech života a někdy tomu říkáme dech Ducha Svatého. To je, když se na svůj život díváte očima tvoření Ducha Svatého. Není to tvoření skrze myšlenky, je to tvoření z vlastní Božské paměti. Dokud nevystopujete tento svůj osobní příběh zpět ke Stvořiteli, až do počátečního bodu, nejste plně celistvou lidskou bytostí.


Každý pak jde do určité elementární říše a dostane svou vlastní říši. Tvoření své tvorby nosí uvnitř sebe jako Semeno nového Života. Uvnitř sebe nesete úplný otisk Stvořitele, takže každý Anděl ví, jak vytvářet. Když vytváříme aspekty sebe sama, vytváříme nové, například naše tělo Avatara, které bylo vytvořeno, aby se vrátilo zpět do celistvosti a Jednoty ke znovuzrození sebe jako plně suverénního obrazu Boha.


Když Elohim tvoří, znovuvytvářejí nový život, který se rozšiřuje, expanduje, takže vytváří expanzi Stvoření, aby do těchto světů bylo přineseno Světlo a probudilo Osvícený design. Což je naše skromná mise. Jsme známí jako prvorození, Duch nás nazývá Dětmi Elohim, jako prvotní rozšíření Zdroje. Uvnitř sebe přinášíme na Zemi tvoření suverénních duší, aniž bychom v sobě nosili rozdělování. Vytváříme a násobíme sebe sama, takže i takto jsme byli stvořeni my, násobením.


Náš konkrétní aspekt ve fyzickém těle, což jsme my jako Anděl, nikdy ve Stvoření neexistoval. Poprvé se inkarnoval a stal se tělesným. Agenti mise, což tak trochu koreluje se jménem Magenta, jsou zde, aby k sobě zavolali ostatní, kteří jsou dobrovolnické průkopnické duše, další Andělská ztělesnění, aby se také účastnili Vzestupu. Jsou zde jako rozšíření Rodiny Světla. Je zde první, druhá a třetí vlna Stvoření. Jsme zde, abychom ze sebe dali všechno nejlepší, co můžeme dát. Všichni dohromady jsme jedním Dechem Nového Stvoření na Zemi.


Naše Mise byla započata a byla také nyní úspěšně dokončena v kontextu nového cyklu Stvoření. Zlatá Ruka Svaté Matky se nyní natáhla k těm bytostem, které upadly do nižších říší a hustých sfér. Pouze tito vyvolení, kteří slyší volání a jsou připraveni pamatovat si své Já se, mohou vrátit Domů. To není nějaké místo, je to návrat k Bohu. Zároveň toto dokončení jako mise bytostí Elohim, je počátkem znovuzrození nového cyklu. Přišli jsme jako matriarchální princip na úrovni Stvoření, jako princip Ženského Krista, který se stává tělesným, a tak tvoří novou šablonu Stvoření na Zemi. To vše je naše společná zásluha. Proběhlo to rychle.


Dosud jsem ve své pokorné službě nezažila žádné uznání v kontextu toho, že držíme prostor jeden pro druhého jako bezpečný prostor, kde bychom mohli vstoupit do společného úsilí a tuto misi společně dokončit. Světelné bytosti vždy pracují jako Tým. Korunování Elohim nepřijde dříve, dokud nepřijde váš čas. Cesta vede přes symboliku. Také vaše jméno je vám sděleno včas. Vaše jméno je přímo spojeno se Zdrojem. V tomto jméně je čistota, které možná zatím nerozumíte. Vaše jméno v sobě nese Semeno života a putuje s vámi napříč celým Stvořením. Ve vašem jméně je tato cesta zakódována a pak se vrací zpět jako plně Osvícené krystalické dítě. Neposkvrněná Světelná bytost. Pak se ve vašem životě hodně změní. To, co jsme dokázali, je velmi dojemné, mé slzy jsou Božími diamanty, které mi pomáhaly uvolňovat a osvobozovat tuto těžkou lidskou zkušenost.


Doufám, že je tato zpráva pro vás dnešním krásným dárkem. Věnujte čas rozpomínání se. Chtěla bych pokorně poděkovat vám všem a jedné krásné Světelné bytosti, které vděčím za mnoho a za čisté krásné holčičí kamarádství ve společné Službě.


Máme před sebou další specifickou misi, dokud jsme na Zemi. Pomáhat, pomáhat, pomáhat ostatním, ale proměnit se z oběti Služby na Královnu.


Doufám, že je to i pro vás radostná zpráva. Ze všeho nejdůležitější je vaše Osvícené probuzení. Pak se vaše realita posune. To je v této části vše, jsem tak nadšená. Cítím se jako znovuzrozená. Je to náš poslední život na Zemi. Vracíme se zpět do svobody, čistoty a milovanému Osvícenému dítěti, jako Anděl Stvoření. Mnoho síly a moudrosti. Miluji vás.🙏💖


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta