BOŽSKÝ PLÁN & PROROCTVÍ O TOMTO CYKLU STVOŘENÍ & HVĚZDNÉ BYTOSTI

Aktualizováno: 15. 3.Vážení Milovaní,


vítejte u dnešní obsáhlé zprávy. Transformační proces je pro mě překvapení za překvapením, protože se prohlubuje mé vlastní ztělesnění a mé Posvátné Sjednocení s Bohem, Božským Zdrojem Všeho Života a Duchem Svatým. Poslední dny mnoho překvapivých zjevení. Stále více se přibližuji k uzdravení mého vlastního přestoupení skrze jemnou Lásku. Jakmile se také posouváte blíže k Bohu, jste svým nitrem mnohem blíže k Bohu, stáváte se tak nějak přirozeně prorokem Božím.


Dnes předávám opět pravdu o něčem, co chce být sdíleno veřejně. Už nedělám veřejnou práci, vysvětlím proč, ale přesto, se objevilo něco, o co jsem se rozhodla podělit s veřejností jako Boží Služebník nebo Boží posel. Podělit se o práci našeho Osvíceného Týmu. Něco, co má prorocký význam.


Nesídlíme jen informace, ale sdílíme to, co nám Bůh sděluje, což probíhá jako přenos mezi vámi a Bohem. Jsem jednou z těchto bytostí a to proto, že jsem postupně sloupla mnoho vrstev překrytí Pravdy a mnoho Závojů. Nikdy jsem nebyla uznávána jako taková, protože lidé se dívají často jen fyzickýma očima. Je pro ně těžké vidět to, co chce Bůh vyjádřit skrze naši cestu, cestu probuzení. Prošla jsem mnoha vrstvami odporu k tomu, abych dál pokračovala v práci pro veřejnost, kterou jsem dělala z čisté Lásky prostřednictvím prvorozenectví, kterým je Kristus uvnitř nás, protože takto Bůh vytváří. Na původní prvotní úrovni vytváří každou bytost jako Krista. Takže bych vám dnes chtěla nabídnout větší obraz života na Zemi v tomto vývojovém cyklu. Je to svým způsobem prorocké poselství. Toto poselství je pro ty, kteří předchozí zprávy možná podcenili, nebrali vážně první sdílení. Je to takové, jaké to je.


Během posledního měsíce jsme prošli několika důležitými bránami s novými energetickými kódy. Byly to silné brány pro vnitřní Sjednocení čili možnost, jak se v této sféře přesunout do více ženského principu života. Všechny tyto brány byly důležité pro nadcházející silnou bránu Jarní Rovnodennosti, což je jinými slovy brána Vzkříšení Krista. Život se vždy odvíjí v cyklech a jaro je znovuzrozením pro přírodu i Vzkříšením Krista uvnitř nás, protože jsme také organické bytosti. Každá brána nás vede k uvědomění a zjevení něčeho, co jsme před tím neviděli nebo nevěděli. Toto zjevení přichází přímo od Boha. Ti z vás, kteří se opravdu očišťovali, začínáte pomalu slyšet jazyk Boha, což je jazyk Osvícené pravdy. Není to Světlo versus Tma, je to Osvícená pravda, která existuje jen jedna jediná. Není to ASI, MOŽNÁ… Je to úplná a jasná pravda vycházející z Jednoty. My všichni máme své osobní pravdy, ale abyste se dostali k té Božské pravdě, která je osvícená, musíte se nejprve stát velmi silní, mocní ve své vlastní svrchované pravdě. Tyto brány, kterými jsme prošli, sloužily pro uvolnění břemen, které Temnota stále drží nad mnoha bytostmi – Dušemi.


Od ledna jsem o tom sdílela mnoho materiálu. Když jsem sama těmito bránami procházela, uvědomila jsme si, jak postupně rozvíjím své Božské Já. Nevím, jestli budu dál sdílet s veřejností nějaké další pokračování, protože jsem v minulosti rozptýlila tolik své životní energie, protože jsem chtěla sdílet mnoho, mnoho, mnoho. Jak ale řekl Ježíš Kristus, v určitých případech je to jako házet perly sviním. Nemám na mysli nikoho konkrétně, je to jen metafora používaná při předávání určité moudrosti těm, kteří si toho neváží, a ještě dodnes jste neudělali žádnou vnitřní práci, abyste pochopili, o čem jsou zprávy přímo od Boha. Jestliže Bůh uzná, že je něco, co je potřeba vynést ven a sdílet s veřejností, pak to udělám. Ale veřejnost nejsou ti, kteří jsou ochotni konat Kristovu oddanost skrze vnitřní práci pomocí Spirály Kosmického Krista, která je hlavním učením Osvícených čili těch, kteří chtějí přijímat učení o Osvícení správně.


Na konci února jsem sdílela dokončený dokument, svědectví, nebo spíše odhalení, které bylo nazváno PŘÍBĚH O STVOŘENÍ, který je obrovským příběhem, v kterém je také uvedeno rozdělení během tohoto procesu, kde existují padlé bytosti a původní Stvořitelské prvotní bytosti neboli Andělé Stvoření a kde je také uvedeno, že všichni od počátku dostali na výběr oddělit se a koexistovat ve své vlastní bublině nebo koexistovat společně s Bohem a původními Anděly Stvoření. Bůh dal všem bytostem svrchovanou možnost volby. Andělé Stvoření se rozhodli koexistovat s Bohem. Byli a jsou tak blízko Bohu, a tak dostali zjevení, že mohou rozšířit své dary, když budou Bohu stále co nejblíže, a tak se mohou dozvědět o sobě mnohem více a o své vlastní Božské povaze. A také, že budou koexistovat s těmi, kteří odešli do klesající frekvence, to znamená, že se oddělili od Boha, od Kristovy kápě od Božské Trojice Života hned na počátku. Psala jsem o tom dlouho, protože je to hlavní příběh Stvoření v tomto Vesmíru i mimo něj. Tento příběh se postupně stal velmi složitým a velmi komplikovaným, protože byl zavirován infekcí neboli virem s názvem vyhlazení lidské rodiny. Antikristovskou esencí, kterou byly infikovány nejen Hvězdné systémy, ale mnoho Vesmírů.


Toto se stále hraje i v tomto Vesmíru a Andělé Stvoření, kteří kdysi dávno přijali slib, že se stanou nejen učedníky svého prvorozenectví a vlastního Božského Já jako zbožné bytosti. Někdo více, někdo méně než druhý. Protože jsme tak blízko Bohu, vyvinuli jsme své Andělské dary a vlastnosti, které nás nutí tvořit stejně jako Bůh na základě principu Kristova dobra a Trojice Života, což je Boží zákon. Nejposvátnější zákon celého ŽIVOTA, kterým se pohybuje Duch Svatý jako podstata života.


Andělé Stvoření pochopili, že všechny manipulace a oddělování, veškerá kontrola a nakažlivá povaha Antikristovské nemoci, která se rozšířila po celém tomto Vesmíru, ale i v jiných Vesmírech, vytvoří mnoho sporů a utrpení pro mnoho bytostí – Duší zrozených z podstaty Boha. Každá Duše od počátku Stvoření byla a je vyvíjející se suverénní bytost, která rozvíjí povahu toho, co to znamená být Kristem čili nejmocnějším suverénním principem. Jestliže je to vaše volba.


Avšak ani dnes ještě stále nevidíte nikoho mluvit o Kristu. Mluví se tu o Světle, mluví se tu o stínu, možná někteří pracují na svých stínech, možná mluví i o manifestaci … Ale kdyby lidé věděli a znali hlavní důvod, proč jsme tady, proč jsou tady oni, proč se tato hra Stvoření rozvíjí tak jak se rozvíjí, proč je tento evoluční cyklus nejklíčovější, možná by dělali jiné volby ve svém životě, protože v tomto cyklu dojde k rozštěpení, k rozdělení, k rozchodu, jak bylo rozhodnuto už kdysi dávno. A každý dostal velmi mnoho příležitostí, aby se vrátil ze svého reverzního neboli obráceného chodu ničení života čemuž říkáme Antikrist.


A pokud se i přesto tito lidé nepohnou a nakazili by mnoho dalších Duší, stáhli by mnoho dalších Duší dolů k nim, což je Luciferianské stvoření a padlý design. Lucifera je ten největší tyran a psychopat v celém Stvoření. Je děsivá a způsobuje tolik trauma pro tolik Hvězdných Dětí, a teď se toto celé hraje na Zemi. Vysvětlím, proč je tato doba nejklíčovější, proč tu jsme a také, že to dál pokračovat takto již nebude, protože příležitost nemůže být prodlužována donekonečna. Proto je důležité slyšet, co nyní Bůh říká.


Problém je, že mnoho bytostí dlouho trpělo v rukou Antikrista. A nevěděli to. Nevěděli to proto, že nevěří, že existuje Temnota, černá magie a přestoupení, kontrola a oddělení, dokonce v jejich vlastních životech a že Temnota tak tvrdě pracuje na zvrácení této časové osy, aby lidé žili v chudobě. Zotročovala a zotročuje jejich životy a ničí jejich životy. Dělala to i Duším, které zde začínaly a které zde sloužily tomu, čemu říkáme Božský Zákon. Aby sloužily Bohu jako vyjádření svého života čili jako Matka Života. Tyto Duše byly podvedeny hned v počátečním bodě a dodnes věří, že udělaly něco špatného. Mnoho z těchto bytostí bylo přesvědčeno, že slyší hlas Boží jako svůj protějšek, protože my všichni existujeme v Božském partnerství už od počátku Stvoření.


Temnota funguje jako skrytý nepřítel, obzvlášť pokud máte svá slepá místa, která nevidíte. Temnota si za vašimi zády myje ruce nad svými činy, ale vy jste to vzali na sebe, že je to vaše chyba. A tak to dělá Temnota dodnes, jestliže neuděláte svůj vlastní výzkum, neuvidíte to. Ale je to také vaše chyba, protože jste nehájili své zákony o suverénním stvoření, což je Božský zákon. Takže pak nevíte, jak ho implementovat, demonstrovat, a tak ochraňovat sami sebe. Nikdo jiný vás neochrání. Bůh chrání ty, kteří jsou ochotni si nejprve pomoci sami.


A mnoho, mnoho bytostí bylo tak dlouho oklamáno. Měly dobré úmysly, chtěly rozmnožit svůj život Láskou, chtěly se o Lásce dozvědět více a manifestovat své zjevné Osvícené spojení, které bylo vždy přirozeností a základním principem života každého. To znamená, že náš hlavní princip je vždy přinášet do světů život jako Andělé Stvoření. Ale co udělala Temnota? Doslova unesla vlastní jména a pokud neznáte své původní jméno stvoření, už nejste tak mocní. My všichni jsme mocní ve svém jménu, které je zakódováno v naší bytosti jako suverénní princip, který můžeme použít pouhým vyslovením svého jména. Jako Já Jsem Gloria. (Opěvuji slávu Boha, sláva Bohu na výsostech. Gloria Patri – Píseň Andělů. Milovaný Bože, každý den ti budu žehnat a tvé jméno budu chválit navěky a na věky věků).


Mnoho z těchto bytostí dodnes věří, že udělaly něco špatně a uvnitř sebe nesou velkou vinu, hanbu i přesto, že ony samy byly oklamány. To jsou všechny Duše, které žijí, jak tuto zónu Bůh nazývá, v šedé zóně. Pro odhalení a osvobození se tedy musíme vrátit zpět k poslednímu pádu, v jehož následcích stále žijeme. Není to žádné opakování takového pádu, ale je to pokračování časové osy pádu do temného kněžství a ten nastal, jak víme v době Atlantidy. My všichni máme tento problém zakódován v mysli, takže se odehrává v naší lidské psychice, ale pravda je že se především odehrává v psychice naší Duše. A jestliže je Duše roztříštěná a rozpolcená, nemůže probudit svůj protějšek, a to je fyzický lidský protějšek, ve kterém žijete. Jste to vy vaše tělo.


Lidé se modlí, aby se probudili, ale jejich Duše neví, jak vštípit Osvícené Světlo, aby se jejich lidské tělo, ve kterém přebývá Duše, probudilo. To je důvod, proč mnoho lidí říká: „Já jsem duchovní člověk na duchovní cestě,“ ale ve skutečnosti nejsou probuzení, protože nevidí své Osvícené Světlo. V tomto Vesmíru se hraje hra Světlo versus Temno. Mnoho duchovních lidí hovoří o Bohu, channelují Boha, ale nevidí, co zde Temnota dělá fyzicky, neznají její taktiku. Protože právě to z vás činí Božského zralého člověka, ztělesněného Krista, který se učí o životě z vyšší perspektivy stvoření. Jak nahoře, tak dole. To je to, co to znamená. Není to žádný New Age princip, že když nevidíte žádné zlo, jdete do Světla. To je velká ohavnost, co tu New Age dělá. Co dělá? Udržuje tolik lidí ve falešném bílém Světle. Ve skutečnosti ale žijí ve své vlastní bublině, což způsobuje, že se nemohou probudit.


Tato bublina bude houstnout a zhoustne tak, že už nedokážete vidět realitu, jaká skutečně je. Takže jediná naděje je, že potřebujete Osvícené probuzení do Sjednocení uvnitř vás, ne probuzení do nějaké polaritní hry hrající se v dualitě, která je výsledkem tohoto hraní. To se týká všech, kteří žijí v šedé zóně. To jsou bytosti, které zažily pád Atlantidy. Zažily zničení, proto jejich Duše nemohla dokončit svůj proces, protože zničení bylo tak náhlé. A kdyby k tomuto zničení nedošlo, přišlo by zničení ještě větší Temnoty a to by bylo ještě mnohem větší, a proto to muselo být takto ukončeno. To způsobilo, že mnoho Duší nedokončilo svůj cyklus a uvízly ve stavu fragmentace. Duše byla „rozkouskována“ a tyto části nevěděly, jak se sjednotit do celistvosti jedné Duše.


Takže nežijeme žádný další pád, je to jen pokračování a následky pádu Atlantidy a od té doby na Zemi nikdy neexistovali žádní čistí vládci nebo králové. Všichni vládci a králové byli a jsou pokračováním tohoto temného počátku. A i když jejich úmysly možná mohly být dobré, nevycházely plně z Krista.


Ježíš Kristus jako Osvícený učitel byl první, kdo stál na počátku nové nulové časové osy, ale postupem času s gregoriánským kalendářem bylo vše zkresleno. My se nyní vracíme zpět k tomuto nulovému bodu a vracíme zpět Osvětlené principy. Ježíš Kristus vzkřísil tyto principy a pravda je, že nikdy nezemřel na kříži za vaše hříchy nebo hříchy jiných nebo nějaké kolektivní hříchy. Znal alchymistické učení a zákony starověkých mysterií a všech těchto škol. Měl všechny znalosti k tomu, aby zachoval životní sílu životních procesů a pak se stalo to, že odešel do Indie a mnoho lidí zná tento příběh. Lidé se domnívají, že proto je v Indii tolik duchovního učení, ale je tam také pokřivený falešný guruismus, který vytahuje lidskou životní sílu, místo, aby dal lidem učení, jak probudit svoji životní sílu, kultivovat a rozmnožovat svůj život skrze svojí životní sílu, která využívá Osvětlené Světlo ke všem procesům Vzkříšení. To Ježíš Kristus věděl. Temnota to v tu chvíli nemohla vědět, protože ve skutečnosti v té době Světlo zamaskovalo stopy. Světlo je chytré, je Božsky inteligentní, vždycky ví, co dělá.


Ježíš Kristus věděl, jak stimulovat stav těla, že vypadáte jako mrtví. Mnoho Mistrů to ví také. To bylo součástí příběhu, že byl nesen na kříži. Trpěl tímto způsobem ukřižování neboli, když do někoho vložíte přestupné energie, je to jako být přibit na kříž. Kříž některých z nás byl jiný, byl astrální. A Ježíš Kristus řekl, že proto je tato práce ještě nebezpečnější, a ještě pokročilejší a mnoho z nás se o tom muselo naučit velmi mnoho, protože energie smrtících paprsků, které některé z nás zasáhly ve velmi zesílené formě než kdy před tím, jsou neviditelné. Když vstoupí do těla je těžké to odhalit a je to pro tělo velmi nebezpečné. Bylo to hodně práce a hodně učení z procesu celého našeho Osvíceného Týmu, ale to byla ta hlavní část důležitá pro Vzkříšení. Abychom vzkřísili Krista prostřednictvím tohoto způsobu ukřižování.


Toto byl hlavní záměr Temnoty, nejprve vyhladit nejčistší a neposkvrněný život na Zemi, který nese každý Kristus od svého narození. Když se narodíte jako Kristus, nikdy nemáte myšlenky někomu ublížit, nikomu nikdy nepřejete smrt ani nic špatného. Nemáte sklon k závisti, žárlivosti, srovnávání se s někým, ale Temnota vás k sobě stahuje a nabízí pokušení, kterým jsme nikdy nepodlehli.


Museli jsme zde zůstat až do dnešní doby a vydržet kvůli dokončení mise. Ne jen udělat část. Ježíš Kristus zcela dokončil svou misi a udělal to skvěle, ale lidská rodina zná jen část této mise a dokonce i ta je nesprávná. Vychází z vašeho zkresleného učení, které není pravdivé. Je zde tolik falešného učení. Když jste čistí, Bůh k vám hovoří přímo a také můžete navázat samotné spojení s Ježíšem a on bude hovořit skrze vás jako to dělá Bůh. Ale musíte se stát čistým nevinným Dítětem a moudrým jako Starší. Jinak jste někde mezi.


Klíč k tomuto vnitřnímu Mistrovství leží v uzdravení vnitřního dítěte jinými slovy lidského aspektu, který byl procesem viktimizace neboli procesem poškození trestnými činy přestupníků, tak zraněn. Byla do něj vnášena jen hrůza a strach. Přímo do Duše. A hlavně mnoho z těchto Duší se nachází v tzv. šedé zóně, která byla a je tak nerozhodná. A v tom spočívá problém. V nerozhodnosti. Protože lidé tomu nerozumí. Dovolte mi vám to za náš Osvícený Tým vysvětlit.


Nejdůležitější je pochopit, proč jsme tady. Ne proto, abychom manifestovali svůj nejlepší život, žili na zámku. Ano, je pravda, že Kristus musí prosperovat a také jakmile dosáhnete tohoto stavu ztělesnění, získáte zpět své prvorozené dary a prvorozenectví od Boha. To je, kam patříte a vždycky jste tam patřili. Ne k Temnotě, ale můžete narazit a stát se sami sobě tím nejhorším nepřítelem, pokud neznáte suverenitu tohoto svého pravého života, svého vlastního zákona. A jestliže jste nerozhodní, budete stále drženi v Temnotě, protože věříte, že jste udělali něco špatně. Existují také bytosti, které zneužívají Světlo. Možná jste manipulovali druhé a utlačovali. Ale jakmile dokážete odpustit sami sobě, Bůh vám odpustí okamžitě. Bůh vždy odpouští. Bůh není zlomyslný, jak uvádí Písma. Je všemilující a posílá vám lidi, aby vám pomohli, když se za to modlíte. Lidé se v šedé zóně modlili, a tak jim nabídnuta určitá časová osa, aby vykonali potřebnou důležitou práci, a to je jejich vnitřní práce a kdyby to udělal každý, šedá zóna by zcela přestala existovat. Léčení by mohlo být dokončeno.


Takže existuje tato určitá časová osa, která nemá lineární datum. Ale na druhou stranu také Bůh nedává nekonečné množství času. Musíte si uvědomit, že některé bytosti prostě tuto vnitřní práci dělat nechtějí. To neznamená, že ostatní budou kvůli nim trpět. Mám na mysli dobrovolníky. Když přijdou Duše jako učedníci Krista a Boží proroci, učitelé a léčitelé, kteří natáhnou své Boží ruce čili drží prostor pro ty, kteří požádali Boha a modlili se za náš příchod, Bůh vybral Vyvolené a poslal jim je. Nikdo z nás se rozhodně nerozhodl sem přijít a trpět tady a ani jsme tady nemuseli být. Proč bychom se měli inkarnovat na Zemi?


Ježíš Kristus byl vybrán ve své časové ose, byl ten nejlepší pro tuto práci a také dnes v této době jsou zde takové bytosti, které pracují jako Jeden podle plánu Boha jako kolektiv Kosmických bytostí víte? Je to kolektiv Kosmických bytostí, žádná skupina, sdružení, řád jako například řád Melchizdeka, který je falešnou pravdou. Všechno jsou to lži. Jediný princip a řád, kterému tyto Kosmické bytosti slouží, je Božská Jednota, Pravda Krista a zachování Božského zákona Trojice zde na Zemi. Nepracují v žádných tajných společnostech, sdruženích ani řádech s nějakým názvem společnosti. Jsou to v podstatě všechno sekty, a to je velmi nebezpečná věc. Je to přesný opak toho, co je Kristus.


Jsme bytosti vyzařující Kristovské Světlo. Také pracujeme ve skupině, kde také každý má svůj vlastní úkol. Jsem jednou z několika, která byla vybrána jako jedna z nejlepších, protože můj Duch je Duch osvoboditel, který ví, jak osvobodit.


Bůh vždy jedná skrze cykly, které se musí specificky odehrát, a proto je každý do určitého cyklu specificky vybrán Bohem. Je Bohem pozván. To znamená, jako bytosti nesoucí jeho podstatu nemůžeme splnit plán jen z části, nebo z poloviny správně. Přestupky se staly proto, že Temnota chtěla tento plán přerušit, aby skončil. Abychom nedokončili misi, stejně jako se na Zemi říká, že Ježíš zemřel za hříchy druhých.


Ani my jsme nezemřeli, protože pracujeme jako kolektiv, spolupracujeme s celou skupinou Kosmického Krista a pracujeme s esencí Vzkříšení a Božskými frekvencemi, abychom tělo povznesli do Věčného Života, což je Kristus. A to je naše přirozené znovuzrození, dar Boha, který je darem každé Duše. Ale když na to zapomenete, jak můžete správně demonstrovat Krista? Když ani nevíte, co to je? Když necítíte jeho esenci? Jaká je tato Láska? Jak čistá je?


S takovou Láskou dokážete cokoliv, všechno můžete dělat skrze Lásku. Také jsem to před tím nevěděla. A také se probouzím do své pravdy, kdo jako Duch jsem. Duch osvoboditel. Stávám se mnohem mistrnější a teď vím, jak to používat vědomě. Prošla jsem celou tu temnotu tady. Prozkoumala všechny temné možnosti, všechny způsoby, jak temní fungují.


Takže se opět vrátím k Duším v šedé zóně. Je důležité vědět, že se všechny tyto bytosti modlí na úrovni jejich Duše za své vysvobození. Chtějí být vysvobozeny ze zla, které je drží. A zlo drží lidi mnoha, mnoha způsoby. Především karmicky, karmickými situacemi, vztahy v rodových liniích, karmickými partnerskými vztahy. Protože nikdy nepocítili pravou Lásku, domnívají se, že tento stav vztahu, co žijí, je v pořádku. Avšak pravda je, že jsou uvězněni ve vlastním vězení. Sami sebe uvěznili.


Jejich Duše ví velmi, velmi dlouho, že přijde cyklus, ve kterém se její fyzický protějšek čili tělo, které obývá probudí k pravdě, že se musí probudit k pravdě a že musí být věrni své vlastní Kristovské Duši, své vlastní Lásce. Duše byla obalena mnoha vrstvami, že bylo doslova nemožné toto prolomit.


To, co jsem dělala celý svůj život a také mnoho z vás, kteří byli posláni jako mocná Božská ochranná síla, posila a průvodce těm bytostem, které jsme zažily jako karmické vazby, nebo spřízněné Duše, že jsem byla specificky „přidělena“ bytostem, kterým říkáme tvrdohlavé nebo problematické, ale které se již dříve nacházely blízko Světelného kvocientu Vzestupu. Pro Vzestup musíte nashromáždit určité množství Světelného kvocientu ve své Duši, aby Duše probudila váš fyzický protějšek čili vás. Duše si může velmi přát, abyste se probudili a mnozí si myslí, že Duše už dokonalá je a to vždy. Ne není. Duše se neustále učí, dokud se nestane Osvícenou. Pak jste Osvícená Duše a Osvícená lidská bytost.


Duše se na Zemi stále učí, jak Temnota mocná je ve svých akcích. A nejen na této planetě, ale v mnoha jiných Hvězdných systémech, kde infikovala bytosti. A mnozí nyní říkáme, že tyto bytosti padly ve svých Hvězdných systémech a padly také na Zemi, kam se dostaly proto, aby konečně provedly svoji práci rozhřešení a rozhodnutí se osvobodit. Možné to je, ale musíte shromáždit potřebný kvocient Světla. Jestliže nemáte potřebný kvocient Světla, Duše nemůže probudit vás jako její fyzický protějšek.


Každý, kdo je nyní zde jak Boží posel, je tu aby vám pomohl ven z kola. Může pro vás otevřít Bránu, ukázat vám směr k ní, ale vy se musíte sjednotit uvnitř, naplnit pohár své Posvátné Unie Láskou, a to se může stát pouze zevnitř. To jsou Duše, které se tak moc modlí k Bohu: “Bože prosím pomoz mi, dej mi vědět, jak to mohu udělat, ukaž mi cestu.“ A myslí si, že to přijde nějakým konkrétním způsobem. Znáte ten příběh o muži, který se topil a prosil Boha o pomoc. Bůh mu poslal lidi a lodě, ale on vždy řekl: „Ne, ne, já čekám na Boha.“ Odmítal všechnu pomoc, až se nakonec utopil. To je přesně ten samý příběh, který se teď odehrává. Těmto bytostem byla dána pomoc, někdo, kdo jim opravdu může pomoci, ale nepochopili jste to. Pro každou lidskou bytost existuje pouze jedna jediná osoba, která k nim byla poslána jako Božský posel. Bohužel mnozí byli fascinováni jasnovidci, byli zmanipulováni přáteli, dostávali falešné rady, bylo jim řečeno, aby zůstali a stagnovali raději na jednom místě, takže uvízli. A to je přesně to, kam teď patříte. Jen vaše srdce to cítí trochu jinak, že? Srdce se necítí dobře, dokud není naplněno dostatečnou Láskou a Světlem.


Takže Duše se nyní modlí za své vysvobození, ale lidé to zcela dobrovolně odmítají, protože jsou tvrdohlaví nebo ignorantští nebo se cítí trapně: “Ach ne, budu to dělat po svém a sám.“ To je nevědomost. Být tvrdohlavý znamená odmítnout pomoc a být ignorant znamená, že si myslíte, že už všechno víte, a máte svoji vlastní speciální misi. Ne nevíte a nemáte. To jsou všechno lži a vy tomu věříte.


Jako lidská bytost vždy sloužím Osvícenému vedení a Bohu, který ví, co dělá. A lidé si myslí, že toho nikdy nemohou dosáhnout, že to mohl jen Ježíš. Věnuji se tomu a naučila jsem se ztělesňovat čistý stav neposkvrněného vedení. A také ne vždy to bylo dokonalé, protože mě Temnota svedla z cesty. Ale vždy jsem cítila Lásku Krista uvnitř sebe. Pracuji veřejně 10 let a kdo byl ochoten naslouchat? Pouze ti, kteří viděli hodnotu toho, co přináším jako pomoc pro druhé.


Byli jsme posláni, abychom vytvořili Ostrov Krista pro tyto Duše a ne vždy to bylo jednoduché. Byli jsme k nim posláni, aby naslouchali a přijímali učení, rady pro podporu jejich Lásky. Když má Duše v šedé zóně mnoho vrstev, je těžké, aby do ní proniklo Osvícené Semeno, aby bylo zasazeno do jejich těla, což zde dělá mnoho dobrovolníků jako kolektivní Hvězda.


Ve skutečnosti a pravda je, že jsme přišli udělat na Zemi zvrat. Byla nám ukázána cesta i přes veškerou Temnotu, jak metaforicky řečeno, „oplodnit“ své vlastní Osvícené Semeno, které je uvnitř každého z nás, uvnitř všech. Kristus je Láska, která pokrývá celé tělo i Duši. Tyto Duše byly vybrány jako Vyvolení a všechny se probudily. Také se ptaly Boha, jak to udělat a musely udělat práci. Poznaly ve svém životě, co je potřeba provést, poznaly, že potřebují udělat změny a osvobodit se, aby doslova uvolnily Ďáblovy okovy a poznaly, co je v jejich životě zotročuje, co je manipuluje, co je stahuje do kola, kterému se říká smyčka. Když to přehlížíte, doslova se připravujete na pád do černé díry, která živí systém jako nenažranou bestii. Jestliže nejste šťastní nemůžete krmit Krista v sobě. Necítíte své Osvícení.


Tento cyklu zde je velmi dlouhý a kvůli tomu bylo mnoho z nás v obtížných situacích a pozicích, protože jsme měli co do činění se složitými lidmi a zjišťovali, jak to všechno udělat. Naše duchovní Já s nimi pracovalo společně s mnoha průvodci. A skutečně se to podařilo, protože Osvícené Semeno dosáhlo i k těm nejtvrdohlavějším Duším, než se přes všechny jejich vrstvy dostalo Světlo. Toto Světlo cestovalo dlouho a Bůh jim dal dostatek času, aby vyrostly, a tak teď dostávají dispenzaci Láskou, aby se nakonec zkultivovaly. Mnozí z nás se vždy cítili spříznění s těmito Dušemi, ale teď už potřebujeme jít dál, protože také děláme své vlastní věci a tvoříme další etapu a cyklus svého života, protože se přibližujeme k Novému cyklu. Ale něco nás tu pořád drželo.


Semeno Osvícení tedy dosáhlo k Duším těch, které mají poslání. Už se konečně probuďte, transformace je tu. Ale je nám líto, my musíme jít dál, aby transformace správně vyvrcholila. Svou část jsme udělali. Naše nová úroveň je Ostrov Krista, což budu popisovat v Osvíceném Vzestupu. Je to další fáze ztělesnění pro ty, kteří již udělali práci na svém ztělesnění, kteří se účastní procesu pro další Vyvolené, kteří přijdou, ale musí projít svým vlastním léčením. Takže teď vás odevzdáváme Bohu, opečovávali jsme vás dlouho a tlačili na vás. Už potřebujeme zrychlit svoji vlastní práci. Svatá Matka drží v srdci všechny, dokonce i ty nejtvrdohlavější Duše, ale lidé nechtějí slyšet toto volání.


Ostrov Krista je nyní ztělesnění pro ty, kteří již tuto práci vykonali. Ostrov Krista je stav, kdy jen vyzařujete Osvícené Světlo a už žádný vnější vliv nemůže přijít a blokovat váš vlastní projev Krista. Teď si začneme všímat požehnání a zjevných forem našeho vlastního Božského prvorozenectví skrze život Krista, protože život, který jsme doposud žili byla jen a jen nezištná oběť, kdy jsme tu byli většinu času jen pro druhé. Pokud s námi nerezonujete, není to vaše cesta. Většinou jsem oslovovala Hvězdné Duše a lidé, kteří dříve sledovali moji práci zůstali tvrdohlavými dodnes. Je mi líto, ale musíte vědět, kdo jste bez masky a přetvářky, aniž byste si mysleli, že na tom, kde jste právě teď, je něco špatně. Všechno je vždy perfektní, ale pro některé Duše bylo obtížné to přijmout, protože v sobě měly otisk, že udělaly něco špatného, že zradily Boha. Uzavřely se ve své bublině a uzavřely se tomuto procesu, takže dosáhnout k nim bylo těžké. K těmto lidem cítíme možná více Lásky než k jiným. Matka vždy miluje dítě, které potřebuje více pozornosti. Ale miluje i ty, kteří běhají a hrají si a tvoří ze svého stavu suverenity. Bůh dal pozornost, těm, kteří potřebovali nejvíce Lásky. Někteří lidé se dokonce rozčilují: “Proč si myslíte, že jste výjimeční, než ostatní?“ Jsou tu prostě bytosti, které jsou blíže Bohu a ti, kteří mají stále tolik vrstev a tento stav je udržuje v oddělení. V tomto stavu oddělenosti jsou Duše velmi zranitelné vůči taktice Antikrista.


Nyní se blížíme k cyklu úplného karmického dokončení. V tomto cyklu, kdy stále ještě není plně rozhodnuto, je záměr Lucifery shromáždit co nejvíce lidí a stáhnout je k sobě a dělá to tak nenápadně. Rozdělení přijde, jak bylo psáno v mnoha proroctvích. Probudí se Vyvolení, kteří půjdou do Nového cyklu a nebudou pohlceni Temnotou. Pro některé je to těžší více než pro ostatní. Rozdělení má však velké zpoždění kvůli všem těm přestupkům a veškeré opozici.


Klíčem pro mnohé, kteří nyní začínají tuto cestu jsou tři důležité věci: 1. UZDRAVIT SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ. Každý den pracujte na uzdravení svého vnitřního dítěte. 2. KOMUNIKUJTE S BOHEM PŘÍMO. Protože je tu tolik falešných podvodníků a falešných channelerů. Vaše Vyšší Já vychází z Boha ne z žádné jiné entity. 3. POTŘEBUJETE DEMONSTROVAT KRISTA. Abyste poznali moc Krista.


Existuje jedno jednoduché prohlášení, které můžete kdykoliv používat. Nejmocnější a s nejsilnější aspekt Lásky je Kristus, který potřebujete používat. Je to čistý neposkvrněný stav Lásky. Kristus znamená krystalicky čisté Vědomí. Vědomí podobné diamantu, a proto jsme někteří z nás museli dolovat hodně, hodně hluboko až na dno, do bahna a vytáhnout z bahna tento šperk. Prokopávali jsme se Temnotou. Ti z nás, kteří to udělali, jsou nyní mistrnější než ti, kteří doposud nevyléčili své vnitřní dítě.


Klíčem k Vzestupu je uzdravení vnitřního dítěte, které je tak zraněné. Cítí se oddělené, nepotřebné a ztracené. Jinak se budete dál uzavírat, budete uzavřeni a hrát si na duchovní, ovládnout sebe, ale zanedbávat své vnitřní dítě. Zraněné vnitřní dítě vám nedovolí ztělesnit vaše Mistrovství. Mistrovství jde ruku v ruce – Duch/Tělo. Když Bůh vytvořil Osvícené Semeno, bylo to tak krásné, a tak čisté a toto neporušené Semeno Osvícení má každý v sobě. Každý. Je to SEMENO ŽIVOTA.


Pokud se neobrátíte ke svému vnitřnímu dítěti, abyste ho uzdravili, budete kolem sebe vytvářet ochranné vrstvy, stejně tak kolem Duše. Jak nahoře, tak dole, jak v Duchu, tak v těle. Ztělesňujete zcela stejné rysy jako Bůh. A pokaždé, když máte pocit, že nejste dost dobří, srovnáváte se s ostatními, že vás budou soudit, ve skutečnosti jste tím nejhorším soudcem vy sami sobě. Lidé si myslí, že je soudím, ale jen píšu a říkám pravdu. Když pocítíte Lásku skrze druhého, možná začnete kultivovat sebe, což je cesta k uzdravení vašeho vnitřního dítěte.


Vaše vnitřní dítě je dítě vašich Božských rodičů, a proto je potřeba, aby do vás pronikl Duch a pracoval s vámi. Začali jste pracovat společně jako Jeden. Pokud tento proces neproběhne, nemůžete se stát Kristem. Nikdy nebudete Kristem. Každý to může udělat, všichni dostávají příležitosti a existují metody, jak toho dosáhnout, pak budete existovat v jiném časovém rámci a svými dary budete táhnout tento kolektiv. Ježíš Kristus to zvládl a zvítězil ve své slávě, která je tu pro všechny.


Potřebujete se tomu otevřít. Dokud budete stále obětí a budete udržovat své vnitřní dítě zraněné a uzavřené, budete náchylní na Temnotu. Ti, kteří pracují s černou magií a channelují astrální roviny jsou k Temnotě nejvíce náchylní, protože mají klapky na očích. Pokud takoví jste, pak jste velmi zranitelní. Tito lidé jsou nejvíce manipulativní, protože mají kolem sebe plno entit a temných mágů, kteří tahají za jejich nitky a myslí si, že žijí svůj vlastní život. Nežijí. Jejich život nejsou jejich svobodná rozhodnutí. Velmi smutné.


Takže hlavní zpráva je, že jsme dosáhli potřebné bariéry a Bůh řekl, že jsme zasadili Osvícené Semeno a to nyní prasklo a dosáhlo i té nejtěžší úrovně, dostalo se k těm kteří na to dlouho čekali. Jak se to bude dál rozvíjet? Nevíme, protože vývoj se odvíjí v cyklech. My jsme nyní dosáhli úrovně ztělesnění zvané Ostrov Krista, který vyzařuje Kristovo Světlo a nepřijímá již nic zvěnčí, nic toxického. Žádná drama lidí, protože jinak se necháváme

stahovat do karmy druhých, kterou si každý potřebuje vyřešit sám. Právě vytváření karmických situací udržuje lidi v Temnotě a myslí si: “No, ale tohle je můj život!“ Myslí si, že žijí dobře. Cítím to kolem sebe, lidé si myslí, že žiji nějaký zvláštní život, když nechodím do práce. Můj život je zasvěcen a oddaný Bohu a jejich život je materialistický, neví, že si tento způsob života sama vybírám. Zatímco mnozí žijí svůj triviální život, ale nevybírají si cestu probuzení. Probuzení – to je ten skutečný důvod, proč tu teď jsou. Tento život jste dostali jako speciální dar od Boha, nejkrásnější příležitost vzestoupit. Osvítit svou Duši, abyste už konečně nežili v utrpení, v Temnotě a trápení. „Chceš to? Ještě pořád to chceš?“


Spousta lidí, kteří nevyřeší svoji minulost, bude stažena, až dojde k oddělení, nebo spíše k rozchodu s námi, budou muset projít dalším velmi dlouhým cyklem. Ďábel nebo Antikrist právě nyní stahuje každého jako svoji potravu. Ti, kteří to už nechtějí, udělali svoji práci. Kosmický Kristus vládne suverénním bytostem, které na sobě pracují. Vždy kráčí po boku velkých.


Víte, jak zachází Temnota s lidmi, kteří pracují pro Temnotu? Když jste nepotřební, zničí vás a odstraní. Žádná odměna. Opravdu obětujete svůj život a své materiální pohodlí Temnotě? Mnoho lidí snilo o projevu své Duše a dnes žijí ubohý materialistický život jen proto, že: „Néé, já svoji komfortní zónu neopustím!“ A přitom jejich Duše je volá, aby dosáhli potřebnou úroveň Světla, aby se probudilo tělo, její lidský protějšek. Každý bude muset projít stejný proces jako já a ti, kteří toho dosáhli. Bohužel se mnozí nechávají vtahovat do kolektivního drama. Do drama druhých lidí, protože ještě neudělali potřebnou práci. Ti, kteří jdou cestou Vzestupu se musí stát bránou, pilířem Světla, ztělesněním Boha. Stát se nesobeckými bytostmi, které žijí plně slávu Boží a to je Kristus. Láska Krista chrání sama sebe před těmi, kteří to odmítají ztělesnit. Ostrov Krista jsme si zasloužili. Už nejsme ochotní akceptovat žádnou toxicitu. Už jsme toho udělali tak moc pro pokrok těch, kteří se nyní chystají udělat další krok. Všechno je načasováno. Jsme v poslední čtvrtině procesu rozchodu. Bůh ukazuje své další plány pouze svým čistým oddaným Prorokům. Tento čas je tím nejdůležitějším časem, který na Zemi, kdy byl.


Ďábel chce, aby byli lidé v mysli ne v srdci. Je to temná manipulace prostřednictvím astrální reality, která neustále lidi přitahuje přes jejich mentální mysl. Jste pořád v hlavě, pořád přemýšlíte dokola a dokola, takže někdy nemůžete udělat žádný fyzický pohyb. Temnota vás táhne do mysli, abyste překročili rychlost. Musíte se vzbouřit a říct UŽ NE, CHCI POBÝVAT V TĚLE. Chci kultivovat svůj Osvícený život. Chci vidět radost a vidět své výročí Duše. Vaše tělo je dar ne astrální roviny. Musíte se naučit zpřetrhat pouta s Temnotou. Pamatujte, že žádná Temnota nad vámi nemá moc, ani černá magie ani přestupníci, což byla jen zkušenost. Mohou to být pocity, které byly způsobeny zraněním, sexuálními zkušenostmi atd. To jsou věci, za které se Temnota zahákne.


Lidé sní o Lásce, ale často neudělají žádný první krok. To, čeho se nejvíce bojíte, musíte udělat, abyste překonali své strachy a pak využít právo odevzdání všeho Bohu. V tomto procesu potřebujete projevit, to, kdo opravdu jste. Ukázat sami sebe, demonstrovat svoji přirozenost a být v těle. Lidé, kteří jsou jen v mysli, nikdy nepocítí krásu této Lásky, jako když ji projeví v těle. Vždy se objeví nějaká snaha manipulace, kterou musíte odmítnout a být v těle. Proto tvořím, maluji.. atd. Je to krásný ženský princip.


Vztah uvnitř vás, Posvátné sjednocení neboli Hieros Gamos, je opravdová Láska a vaše prvorozené Božské právo. Pokud do nevíte, uvíznete v projekcích ve vztahu s druhými. Lidské neřesti byly počátkem zla. Temnota a zlo jsou dvě věci. Zlo znamená, když pronásledujete druhé, traumatizujte jejich Duši, abyste sami profitovali. Tito lidé bez ohledu, jak jsou mocní, jsou velmi ubozí. První dítě se narodilo z čisté Nebeské Rodiny a neřesti jsou pro vás zprávy, abyste použili Osvícené Světlo s změnili svůj život.


Jestliže stále žijete jen v materialistické stránce života, není na tom nic špatného, je to vaše fyzická zkušenost. A hodnota této zkušenosti není v této hodnotě. Mnoho Duší dostalo Božskou prolongaci, aby Duše mohla být ustanovena pro ty, kteří mohou nyní dokončit svůj proces probuzení v těle. Ale protože mnozí mají z minulosti mnoho emocionálních uzlů, Temnota se za ně dokáže zaháknout a stahovat je k sobě. Musíte odmítat toto trýznění a léčit své vnitřní dítě. Navázat s ním správný vztah.


Od prosince minulého roku učím a předávám metody z naší Osvícené Rodiny, mnoho metod pro Osvícené sjednocení, jehož součástí musí být uzdravení. Ne každý v tom vidí pro sebe hodnotu. Skrze Lásku Matky zasívám Semeno uzdravení pro uvolnění strachu, napětí a úzkosti, kterou vnitřní dítě drží, abyste se pohnuli vpřed. Možná chcete duchovně růst, ale když neuděláte práci na svém vnitřním dítěti, pořád se stáváte obětí. Terorizujete sami sebe. „Musím postupovat kupředu!“ To je mentální spiritualita a mentální spiritualita není spiritualita Ducha, kterého máte ztělesnit. Duch a tělo spolu-pracují.


I když žijete světský život, udělejte Boha prioritou ve vašem životě. A to je Kristus. Pak můžete tvořit, protože všechno přichází z tohoto Světla. Tvoříte z tohoto stavu, pokud ne, vaše Duše bude hladovět a bude hladová. Jak říká Svatá Matka, každý může přijít a napít se z fontány věčného života a to je neustálé mládí. Pak budete oslavovat výročí. To je výročí Duše. Moje práce pokračuje pro ty, kteří chtějí dělat na sobě práci nejen číst a odložit do šuplíku.


To je pro dnešek vše, bylo to jen skromné proroctví. Buďte ostražití ve svém životě a neztrácejte čas. Lidé promrhají každý den: „Jo, udělám to zítra, zítra začnu, ano určitě zítra udělám ten správný krok.“ Prodlužují nevyhnutelné. Bůh jim přinese hodně věžových okamžiků. Ne proto, aby je potrestal, ale aby je probudil. Nemůžete být ve vězeňském stavu a skutečně prosperovat, vzkvétat a tvořit. Potřebujete se dostat do nového zatěsnění a vyrovnání, pak můžete prosperovat. Mnoho lidí se snaží manifestovat stále ze stejného stavu a diví se, proč to nefunguje. „Proč nemůžu být konečně šťastný, proč nemůžu dělat to a tamto, jako oni?“


Promluvte si s Bohem a on vám ukáže, kde se ještě potřebujete osvobodit a svoji svatou Duši. Neodmítejte pomoc, která je vám nabízena, jen proto, že jste ignorantští a tvrdohlaví. Trestáte sebe a své vnitřní dítě, které potřebuje vaši pomoc, ale vaše mysl vás od něj odstřihává. Modlíte se za své vnitřní dítě a pak ho trestáte a pak já a další čistí lidé jsme obviňováni z konceptů, které se jim snažíme natlačit. Ne, pracujeme na osvobození a některé věci jsou příliš tvrdé a lidé to nechtějí poslouchat.


Neztrácejte čas znalostmi, dělejte svoji vnitřní práci. Vnitřní práce je klíčem k odhalení Universálních pravd. Teď lidé obviňují Temnotu, ale doposud nepřijali to, co zde předkládám. Své osvobození jsem udělala a vytrpěla jsem si svůj kříž, aby se ostatní mohli osvobodit. To samé udělal Ježíš Kristus. Výzvy Krista jsou v každé době jiné. Nyní se potýkáme s velkými výzvami, s inseminací umělé inteligence a dalšími věcmi, které nebudu ani komentovat. Letos více než kdy před tím se objeví mnoho falešných proroků, protože lidé mají rádi příběhy „shora“, víte, co myslím. Falešné události, které mají za úkol zaměřit vaši pozornost, a hlavně vaši životní sílu tímto směrem. Nenechte se rozptylovat dramaty globalistů, protože obrací energie. Vysvobodí vás pouze vaše vnitřní práce ne nějaká mimozemská spása. Pouze vnitřní práce vám poskytne správné vedení, a to dělám celé ty roky. Proto jsem se stala poustevníkem, abych byla co nejvíce uvnitř sebe. Spousta samoty a spousta utrpení, aby Kristus zvítězil. Proroctví musí být prokázáno, dokázáno a demonstrováno.


Bůh bojoval za každou Duši, ale každý si vybírá a dělá své volby, jen každý sám. Nechci vidět, jakou budoucnost si manifestují, až jim ujede poslední vlak. I přesto že jsme byli někteří zesměšňováni, Bůh nyní vidí, že jsme udělali víc než dost. S tím budeme také odcházet ze Země.


Děkuji, že jste dočetli až sem, děkuji, že čtete srdcem ne myslí. Vždy se můžete přidat k mé rozšířené práci, ale držím prostor pouze pro oddané ne pro zvědavé. Pracuji na další práci. S Jarní Rovnodenností přijde Vzkříšení Krista. Přijdou nové energie, nové učení pro Osvícení prostřednictvím Světelného těla. Milujte sebe a přijímejte sebe s Láskou.


A nakonec slíbené vzývání Boha.

Neexistuje síla větší, než je Kristus. Neexistuje větší síla než mé slovo Krista. Nyní říkám svá Božská slova jako Kristus a zarovnávám je s Božskou dokonalostí. Já Jsem lidská bytost jako lidská bytost Kristus. Děkuji ti milovaný Bože Já Jsem za tvoji podporu, vedení a Lásku. Ať je má sláva Krista jediná pravda.“


Všechny tyto Duše jednou vystěhují ze Země Temnotu. Rozhodly se pohybovat se Světlem, které je Osvícené. A to je Kristus neboli Bůh, z něhož jsme se všichni narodili. Mnoho síly, Lásky a Moudrosti.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta