Modlitby

Modlitba a meditace nás spojují s vyšší inteligencí a mají pozitivní dopad na uklidnění naší mysli. Modlitba se zaměřuje na pozitivní emoce, jako je Láska, vděčnost a soucit , které umožňují dobrotu v našich životech i životech těch, za které se modlíme. Duchovní zaměření na mír, modlitbu a rozjímání o Bohu / Vesmíru nám pomáhá udržovat naši důvěru v život a víru. Uvolňuje každou část těla. 

Pravé a skutečné jádro naší Bytosti bylo a je vždy stejné - 
Božská čistota v nevině. 
Takové poselství potřebujeme přinést do fyzického těla, 
abychom dosáhli více ženské fáze Přechodu. 
Hledáme čistou Lásku k našemu Já, abychom mohli porodit
pravé ztělesnění naší duše a a proto udržujeme
svůj posvátný prostor andělsky čistý,
aby mohly nové Vzestupné energie vstoupit, 
abychom mohli přijímat Božské dary Ducha Svatého.

Shekhinah

Nechť udělám ze svého těla Svatyni,
Boží přítomnost na Zemi. 
Nechť jsem
ve svém diamantovém Srdci,
v křišťálovém chrámu.
Nechť probudím v sobě soucit nejvyšší a nejčistší,
aby Ženská strana Boha byla viditelná
a slyšitelná a zrozena byla nová budoucnost,
v níž září Boží Sláva pro všechny.

IMG_6349.JPG

 
Milovaná Matko, Svatá Přítomnosti. 
Otevři prosím a obnov moje Světelná vlákna, tělo a duši, aby byly plně propojeny s mým srdcem. Obnov prosím srdce Krista uvnitř mého Já, kde je tolik soucitu, tolik Lásky a tolik míru pro všechny bratry a sestry, aby i oni prožili dokonalou Lásku Boží. 
 
Milovaná Svatá Matko, prosím, aby mé srdce bylo jako tvé a v něm moudrost Ducha Svatého, Láska Krista a prosím tě znovu Svatá Matko pečuj o celou lidskou rodinu a život na této planetě. Kéž se Boží plán vrátí na tuto Zemi a Země rozkvete přítomností všemocné Lásky, jako květ růže, na němž se třpytí rosa životodárného života. 
 
Prosím tebe Milovaná Svatá Matko, aby mé srdce naslouchalo moudrosti Ducha Svatého a bylo naplněno Láskou Krista a prosím tě znovu Svatá Matko o péči o celou lidskou rodinu a život na této planetě. Kéž se Boží plán vrátí na tuto Zemi a Země rozkvete přítomností všemocné Lásky, jako květ růže, na němž se třpytí rosa životodárného života. 
 
Svatá Božská Matko, ve službě Tobě, ve službě Zákonu Jednoho, prosím požehnej mé přítomnosti, mé rodině, mým přátelům a nejbližším, požehnej prosím lidské rodině, prosím Duchu Svatý a Stvořiteli nechť je vzkříšena Kosmická Trojice, která představuje Lůno Života, semeno Krista v nás, nejposvátnější zasvěcení pro účely Boha. Modlím se, aby byla naše srdce aktualizována Zlatým Světlem. Amen. 
 
Milovaný Bože, odevzdávám své tělo, mysl, Ducha, osobnost a všechny esence mého bytí Službě Tobě a síle živého Ducha Krista. Svatá Matko, Svatý Otče, Svatý Kriste, ať Svatá Trojice zapálí tuto sílu Světla uzdravení v mém srdci a těle, aby mě přivedla k čistotě a dokonalosti Světla Božího. Žádám Boha, aby nyní znovu spojil všechny části mého těla a matici inteligence těla s věčným Duchem Svatým. 
 
Modlím se za lidskou rodinu a planetu. Za mír, soucit, milosrdenství a odpuštění, aby každá bytost našla cestu zpět domů ke Světlu. Prosíme, až všichni ti, kteří trpí, poznali dokonalý mír Boží Lásky existující ve Vědomí Krista. Harmonizujeme a uctíváme tento prostor ve jménu Boha Jednoty pro lidskou rodinu. Milovaná Svatá Matko, nechť naše těla, naše bytí, naše mysl, naše šablona jsou aktualizovány jako jedinečnost našeho Já právě teď, abychom přešli na vyšší Světelnou kapacitu a byli v plném rezonančním spojení s Tebou. Zarovnej nás se svým srdcem a moudrostí, která se vrací na tuto planetu, abychom byli posvátnou a Božskou nádobou pro Lásku Boží, jako by to byla samotná přítomnost Boha. 
 
S hlubokou úctou k veškerému životu Drahý Bože vdechuj své životní kódy do všech podob Stvoření. Prosíme o proměnu a vzkříšení všeho anorganického a umělého na organické Světlo právě teď. S Láskou přikazuji každé funkci v mém těle, aby byla plně nasměrována k záměru, souhlasu a autoritě mého nejvyššího výrazu vnitřního Krista, jako mého skutečného Božského Já. Veškeré struktury v mém těle a Vědomí, které jsou mi známé i neznámé, se zcela řídí Zákonem Jednoho, Kosmickým zákonem Panovníka mého Já. Já Jsem svobodný a svrchovaný Bůh. 
 
Milovaný Svatý Duchu, pokládám své srdce na oltář Boží. Sloužím Jedinému. Prosím dovol mi usednout na vnitřní trůn Boží v mém posvátném prostoru Svatosti. Modlím se každý den, abych byla jako ty, abych se navrátila k čistotě nejčistší. Nechť tělo i Vědomí usedne na Zlatý trůn v mé vnitřní Svatyni, v Srdci, oděno do zlatobílého roucha čistoty s křišťálovou korunou, korunou z duhových diamantů třpytících se na mé hlavě. Slyším zamilovaná slova Krista a Sofie, hudbu Kosmického Krista, znící v mém srdci a srdcích lidí po celé Zemi. 
 
Jako architekt Krista si nárokuji odemknout původní organickou DNA, protože Božský lidský původ pochází z královských domů Lyry. Původní lidská DNA je Andělská, a tak se znovu napojuji na tento prapůvodní primární záznam, který existuje stále.
 
Milovaný Bože, ve jménu Kosmického Krista, přicházím k tobě v pokorné modlitbě, abys mě mohl vítat v náruči Lásky. Odevzdávám se ti a prosím tě znovu osvoboď a uzdrav mé tělo, osvoboď mé vnitřní dítě od veškeré škody z provinění, všeho zla a přestupků. Vrať vše zpět do tvé Lásky. Nechť se moje tělo plně uzdraví, a bude uzdraveno i mé vnitřní dítě, které touží milovat a hrát si, být šťastné každý den, a tak proměň každou buňku mého těla v čisté tekuté zlato, které osvěcuje můj život, mé tělo a mé buňky, dej mi vědět o každém směru a cestě. Děkuji Amen. 
 
Milovaná Svatá Matko, jsem tvým soucitným svědkem a z celého srdce se modlím, abys mne požehnala a chránila ve věčném Božím Světle, Světle Ducha Svatého a Ducha Krista, abych byl/a plně osvobozen/a od duchovních břemen a okovů. Skrze Světlo Boží a sílu Lásky ve svém srdci žádám, abych byl/a zasvěcen/a do nejvyššího vyjádření své pravé podstaty, abych mohl/a být Bohem svrchovaným a svobodným ve věčném Světle. Teď a navždy. Děkuji Bože. Děkuji Bože. Děkuji Bože.
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suverenita životní síly. Tato modlitba slouží k odstranění všeho, co není od vás. Když pracujete s modlitbou, řešíte věci na neviditelné úrovni.


Milovaný Bože JÁ JSEM, přicházím k Tobě jako suverénní bytost, kterou jsem jako (vaše jméno JÁ JSEM). Žádám Tě o plnou suverenitu mé životní síly, která od teď patří jen mě (vaše jméno). Moje životní síla a energie patří jen tobě a slouží Ti v celé mé čistotě a oddanosti.

 

Milovaný Bože JÁ JSEM. Kdykoliv vnější vlivy a vnější síly, jejichž úmysly nejsou čisté, se mě pokusí oklamat Tvým jménem, falešným Světlem, ať jsou okamžitě odhaleny a přivedeny zpět k Tvému soudu a karmické odplatě. At se Ti všechny záměry, které ke mně přicházejí jako „záchranná mise“ a ovládající pojmy, podvody a agendy, okamžitě vrátí a budou Tvým jménem okamžitě anulovány jako Bůh JÁ JSEM. Ať se všechny nižší úmysly obrátí a rozpadnou, protože jsem si vědoma své přítomnosti jako (vaše jméno JÁ JSEM).

 

Od nynějška jsem ve svém svrchovaném těle a životní síle, kterou kultivuji a která patří jen Tobě, protože se setkávám pouze s Tebou jako Bůh, kterým JSEM. Setkávám se pouze s odpověďmi Svatých neposkvrněných Elohim, a Světelnými bytostmi Krista, které slouží jen Tobě, principu Kosmického Krista a principu života podle Božských zákonů ve jménu Božské Lásky. Mé svrchované tělo je spojeno pouze s těmito neposkvrněnými bytostmi a mnou jako Neposkvrněným pro účely Lásky Svaté Matky vyzařující moji skutečnou neposkvrněnou povahu Lásky a všeho, co pěstuje léčivou energii pro mé tělo i mysl. Toto tělo slouží jen Lásce a tato Láska zůstává v pokorném stavu dávání a přijímání Lásky. Jediným účelem tohoto těla a mysli je Zlatý Kristus Nanebevstoupení a principy lidského těla, které slouží Vzestupu přes Zlaté Světlo Krista.

 

Nadále nesloužím pozemské misi, protože moje pracovní mise je dokončena. Znovu si zapamatuji, že JÁ JSEM svým smyslem, svým nejposvátnějším smyslem. Jsem tu jen proto, abych stoupala se Zlatým Světlem Krista. A tak to je. Amen
 

Prohlášení o ukončení a vyklizení temné cesty.

 

Milovaný Bože, JÁ JSEM, přicházím k tobě nyní jako nejvyšší bytost, kterou jsem, jako ….(vaše jméno). Žádám tě o plnou moc mé životní síly, která od nynějška patří jen mě jako …(vaše jméno), kterou JÁ JSEM. Žádné jiné vnější zásahy nemají nárok na moji životní sílu a spotřebu energie, která patří pouze Tobě a slouží Ti ve veškeré mojí čistotě a oddanosti.

 

Milovany Bože, JÁ JSEM. Ať jsou jakékoliv vnější síly a vlivy, jejichž úmysly nejsou čisté, a pokusí se mě oklamat ve Tvém jménu, jejich falešné Světlo místo toho bude okamžitě odhaleno a přineseno zpět k Tobě pro Tvou karmickou odplatu a ať se Ti všechny tyto záměry, které ke mně přicházejí v podobě ovládajícího vlivu a podvodu, okamžitě vrátí. Budou ve tvém jménu anulovány, jako Bůh JÁ JSEM. 

 

Ať všechny špatné a nižší úmysly selžou a rozpadnou se, protože jsem si vědoma své přítomnosti jako (vaše jméno). Od nynějška jsem nejvyšší bytost a životní síla, kterou kultivuji, patří jen mně, protože se ztotožňuji pouze s těmi jako je Bůh sám.

 

Ztotožňuji se pouze s odpověďmi Svatých neposkvrněných Elohim a Kristovskými Světelnými bytosti, které slouží Tobě a Kosmickému principu života podle Božských zákonů ve jménu Božské Lásky. Moje nejvyšší bytost je spojena pouze s těmito neposkvrněnými bytostmi a mnou jako takovou pro neposkvrněné účely Lásky Svaté Matky vyzařující moji skutečnou podstatu neposkvrněné Lásky a stejně jako cokoliv, co kultivuje léčivou energii pro tuto moji bytost

 

Tato bytost nyní slouží pouze Lásce a jako Láska zůstává ve svém pokorném stavu dávání a přijímání Lásky a jediným účelem mé bytosti je Zlatý Vzestup  Krista a principy Osvětleného těla, který slouží jako Vzestupná časová osa přes Zlaté Světlo Krista. Nikdo a nic, co nepochází z tohoto jádra, ke mně již nemá přístup!


Nadále nesloužím pozemské misi, protože moje pracovní mise je dokončena. Znovu si zapamatuji, že JÁ JSEM svým smyslem, svým nejposvátnějším smyslem. Jsem tu jen proto, abych stoupal/a se Zlatým Světlem Krista. A tak to je! Amen.-

.

IMG_6097_edited.jpg
IMG_6411.JPG